Fånglägrets och minnesmärkets historia

Massgraven på tallmon i Ekenäs

Dödens fångläger
Efter medborgarkrigets slut 1918 grundades på olika håll i Finland läger där man samlade upp fångar från den förlorade parten.
Ett av dem fanns på Dragsvik kasernområde nära Ekenäs. Fånglägret grundades i april 1918 och ändrades till tvångsarbetsinrättning I september. Som störst var lägret under tiden 20 – 24.6 då det på området fanns 8597 fångar. Detta var 11,4 % av det totala antalet fångar i landet. Provianteringsförhållandena i lägret kom att bli exceptionellt svåra och dödligheten hög. Därför bokfördes under tiden från juni till december 1918, 2873 döda fångar. Jämfört med andra läger var dödligheten i Ekenäs den allra högsta. I förhållande till antalet fångar var dödligheten 33,1 %, när den i Tavastehus där det dog 2119 fångar var 18 %.

Massgrav på tallmon
De döda begravdes på mon i närheten av garnisionen i tre radgravar. Gravplatsen var oskött ända till 1951, då man på platsen uppförde ett minnesmärke på försorg av Forna Rödgardister r.f. Minnesmärket planerades av Uuno F Inkinen.

Offren får namn på sina gravar
På Ekenäs fackliga platsorganisations initiativ bildades 1986 en medborgarkommite för att arrangera medborgarkrigets 70-års minneshögtid. Förutom anordnandet av minnesevenemanget fick kommitèn också i uppdrag att utreda samt dokumentera namnen på de i massgravarna namnlöst begravda offren.
Minnesmärket utvidgades, utgående från en plan av arkitekt Paavo Kaipainen, med granithällar i vilka fästes kopparplattor med 2891 av de i gravarna vilande offrens namn ingraverade tillsammans med födelsetid, hemkommun samt dödsdag. Vid efterforskningar i samband med förberedelserna inför evenemanget, framgick att offrens antal var högre än det tidigare nämnda antalet, p.g.a att myndigheterna började föra bok över de avlidna först i juni 1918. Man hann dock inte bekräfta alla namn med tillräcklig nogrannhet inom den tid som var reserverad för foskningen. Av denna orsak reserverades utrymme för flere namn vid minnesmärket.

En hedersbetygelse till medborgarkrigets offer
Vid avtäckningstillfället för det utvidgade minnesmärket 4.6.1988 deltog omkring 4000 personer. Närvarande var också republikens president Mauno Koivisto och försvarsmaktens kommendör general Valtanen. Evenemanget var betydelsefull, för första gången i Finlands historia deltog republikens president och försvarsmaktens kommendör i en tillställning anordnad vid rödas gravar.

De avlidna välsignas till sin sista viloplats
Dickursby’s fältskär Viljo Sohkanen talade vid minneshögtiden 4.6.1988 och konstaterade att ”här intäcktes våra kamrater utan att bli välsignade”.
År 1993 anordnade medborgarkommiten ett tillfälle vid vilket Biskopen i Borgå, Erik Vikström, välsignade de avlidna i gravarna till den sista vilan. Detta torde vara den första gången som Finlands statskyrkas biskop välsignade de avlidna röda i en massgrav. Senare har motsvarande tillfällen där de avlidna välsignats anordnats på många orter i Finland.

Nu har minnesmärket över tretusen graveringar
När minnesmärket förbättrades 1998 anordnades igen ett minnesevenemang vid vilket man bl.a lade 171 namn till de tidigare. Därmed har, så vitt man vet, samtliga avlidna fått sitt namn på sin sista viloplats.

I samband med evenemangen har utgivits två böcker och slagits en medalj
På medborgarkommitens initiativ har utgivits två till saken knutna böcker, Ekenäs 1918 och Henkilöstötappiot Suomen sisällissodassa (Personförlusterna i det finska inbördeskriget). Böckerna redigerades av Jouni Och Jari Eerola. Medaljen planerades av Markku Laitakari. Medaljen finns ännu att få från Folkets bildningsfond (Kansan Sivistysrahasto). Böckerna kan man bekanta sig med exempelvis i Arbetararkivet. De finns också att låna i åtminstone Esbo landskapsbibliotek och Arbetarnas Bibliotek.

Minnesmärket förverkligades med hjälp av medborgaraktivitet
Medlen för minnesmärkets uppförande samt evenemangen vid minnesmärket, kostnader sammanlagt 168.000 €, skaffade kommiten bl.a genom insamlingar riktade till medborgarna, partiavdelningar och fackavdelningar samt genom försäljning av märken och medaljer. Undervisningsministeriet har också beviljat medel till varje evenemang.
Insamlingarna för tillställningarna förverkligades med frivilliga krafter och ledde därför inte till några egentliga insamlingskostnader.
Även andra praktiska arbeten har förverkligats med frivilliga insatser.

Raseborgs stad och Ekenäs fonden i samarbete
Raseborgs stad, tidigare Ekenäs stad, har redan många år skött om minnesmärkets planteringar och gräsmattor. Minnesmärkets underhåll och iståndsättning har ombesörjts av medborgarkommiten som grundades och efter denna av den 2010 grundade skötselföreningen i samarbete med Ekenäs fonden vid Folkets Bildningsfond.